Kategorier

Årsmöte 19 mars kl 19

2024-02-27 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

Härnösands klätterklubb välkomnar alla medlemmar till årsmöte i Grottan tisdag den 19 mars kl 19.

Till alla medlemmar i Härnösands Klätterklubb, Härmed kallas ni till årsmöte för Härnösands Klätterklubb.

Datum: 19 mars 2024 Tid: 19:00 Plats: Grottan, Fiskaregatan 11 i Härnösand.

Föredragningslista:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 5. Fastställande av föredragningslista.

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.

 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 9. Fastställande av medlemsavgifter.

 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 12. Val av

  1. föreningens ordförande för en tid av ett år;

  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

  3. en revisor för en tid av ett år.

  4. ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;

  5. ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

  1. Medlemsinsats - Förslag från styrelsen.

 14. Mötets avslutande

Förslag som ska behandlas av årsmötet måste vara styrelsen tillhanda senast den 9 mars 2024. Förslag skickas till info@harnosandsklatterklubb.se

Alla medlemmar är välkomna. Vi ser fram emot din närvaro och ditt deltagande i föreningens viktiga beslut.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen - Fredrik, Andreas, Axel, Sofia, Per, Simon, Henrik och Oskar